PORESKA UPRAVA ILI PORESKA ADMINISTRACIJA?Zašto bi Vam ta razlika bila bitna? Šta Vam ova informacija može značiti?
Odlučili smo da Vam približimo i objasnimo razliku između ove dve vste poreskih organa jer verujemo ćemo Vam time uštedeti vreme, novac i energiju kada budete rešavali svoje poreske probleme.

Često u praksi dolazi do zabune oko toga kom poreskom organu se treba obratiti.
Dobrim delom do zabune dolazi zbog toga što u Republici Srbiji postoje poreski organi na dva nivoa vlasti : na republičkom i na lokalnom.

Republički poreski organ je Poreska uprava, dok je lokalni poreski organ poreska administracija.
Suštinska razlika koja se javlja između ove dve grupe organa je u vrsti prihoda za koje su oni zaduženi i nadležni.

PORESKA UPRAVA

Republički poreski organ je Poreska uprava Republike Srbije. Poreska uprava je organ u sastavu Ministarstva finansija Republike Srbije i ona je specijalizovana za poslove koji se pre svega odnose na utvrđivanje, kontrolu i naplatu poreza.

Sedište Poreske uprave je u Beogradu.
Ono što je bitno za poreske obveznike je da je Poreska uprava jedistveni organ koji širom Srbije - u gradovima i opštinama ima svoje filijale( na pr. Poreska uprava- filijala Kragujevac je zadužena teritorijalno za administriranje poreza iz nadležnosti Poreske uprave za grad Kragujevac).

Najveći broj poreza u pravnom sistemu naše zemlje danas je u nadležnosti Poreske uprave, među kojima : porez na dohodak građana, porez na dodatu vrednost, porez na nasleđe, porez na prenos apsolutnih prava, porez na dobit pravnih lica.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji u članu 160. jasno definiše nadležnosti i obaveze Poreske uprave. Neke od najbitnijih nadležnosti su:

- vrši registraciju poreskih obveznika dodeljivanjem PIB i vodi jedinstven registar poreskih obveznika;

- vodi registre u oblasti menjačkog poslovanja u skladu sa propisima kojima se uređuje devizno poslovanje, kao i u oblasti igara na sreću u skladu sa propisima kojima se uređuju igre na sreću;

- vrši utvrđivanje poreza u skladu sa zakonom;

- vrši poresku kontrolu u skladu sa zakonom;

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji u članu 160. jasno definiše nadležnosti i obaveze Poreske uprave. Neke od najbitnijih nadležnosti su:

- vrši registraciju poreskih obveznika dodeljivanjem PIB i vodi jedinstven registar poreskih obveznika;

- vodi registre u oblasti menjačkog poslovanja u skladu sa propisima kojima se uređuje devizno poslovanje, kao i u oblasti igara na sreću u skladu sa propisima kojima se uređuju igre na sreću;

- vrši utvrđivanje poreza u skladu sa zakonom;

- vrši poresku kontrolu u skladu sa zakonom;

- vrši redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja;

- otkriva poreska krivična dela i njihove izvršioce i u vezi sa tim preduzima zakonom propisane mere;)

- izdaje prekršajne naloge, odnosno nadležnom prekršajnom sudu podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje, prekršaje propisane zakonom koji uređuje fiskalne kase, prekršaje iz oblasti menjačkog poslovanja i drugih poslova shodno zakonu kojim je uređeno devizno poslovanje, kao i prekršaje iz oblasti igara na sreću;

- stara se o primeni međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;

- vodi poresko računovodstvo;

- vrši nadzor nad primenom zakona i drugih propisa od strane njenih organizacionih jedinica i po izvršenom nadzoru preduzima mere u skladu sa zakonom kojim je uređen opšti upravni postupak;

- vrši unutrašnju kontrolu rada i ponašanja poreskih službenika i nameštenika u vezi sa radom i u slučajevima kada se utvrdi protivpravno postupanje ili ponašanje pokreće i vodi odgovarajuće postupke radi utvrđivanja odgovornosti;

- pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima u primeni poreskih propisa za poreze koje utvrđuje, kontroliše i naplaćuje, u skladu sa kodeksom ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi;

PORESKA ADMINISTRACIJA

Na lokalnom nivou vlasti, odnosno u gradovima i opštinama kao jedinicama lokalne samouprave Srbije postoje lokalne poreske administracije. Lokalna poreska administracija je zapravo lokalni poreski organ i ona najčešće postoji kao organizaciona jedinica Opštinske ili Gradske uprave za datu opštinu ili grad.

Svaki grad ili opština ima svoju lokalnu poresku administraciju (na primer Grad Pančevo u okviru Gradske uprave ima Sekretarijat za poresku administraciju).

Lokalna poreska administracija je osnovana i specijalizovana za poslove koji se odnose na utvrđivanje, kontrolu i naplatu izvornih javnih prihoda gradova ili opština.

Izvorni javni prihodi gradova ili opština su prihodi koje utvrđuje jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom. Izvorni prihodi predstavljaju zapravo lokalne javne prihode jedinice lokalne samouprave.


Najvažniji izvorni javni prihodi grada ili opštine su:

1. porez na imovinu;
2. lokalne administrativne takse;
3. lokalne komunalne takse;
4. boravišna taksa;
5. naknade za korišćenje javnih dobara, u skladu sa zakonom;
6. koncesiona naknada;

Najveći deo nadležnosti koji po Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ima Poreska uprava takođe ima i lokalna poreska administracija – uz određene izuzetke koji se odnose na registraciju poreskih obveznika i otkrivanje poreskih krivičnih dela.

Copyright © 2017 CETRA