vaga

Kao poreski obveznik u Republici Srbiji, Vi imate pravo da:Od poreskog organa dobijete besplatno sve informacije o poreskim propisima iz kojih proizilazi Vaša poreska obaveza


Dobijete osnovnu pravnu pomoć putem koje Vam poreski organ pomaže da prijavite i platite porez kao i da obračunate i platite poresku kamatu, u skladu sa propisima

U pismenom obliku dobijete odgovor na pitanje koje ste u pismenom obliku postavili poreskom organu , a koje se tiče Vaše poreske situacije

Zahtevate da se poreski organ i njeni službenici ophode prema Vama sa poštovanjem i uvažavanjem

Se prikupljeni podaci o Vama u poreskom postupku od strane poreskog organa čuvaju kao tajni podatak i koriste, odnosno čine dostupnim drugim licima, organima ili organizacijama, tako što že se poštovati zakonsko načelo čuvanja službene tajne

Poreski organ poštuje Vašu privatnost

Ostvarite uvid u podatke o utvrđivanju i naplati poreza koji se o Vama vode kod poreskog organa i da zahtevate izmenu nepotpunih ili netačnih podataka

Zastupate vlastite interese pred poreskim organom neposredno ili putem punomoćnika

Na propisan način i u propisanim rokovima dobijete refakciju, refundaciju, odnosno povraćaj više ili pogrešno naplaćenog poreza

Prisustvujete tokom terenske poreske kontrole

Dobijete obrazloženje akata donetih u postupku poreske kontrole

Da koristite pravna sredstva u poreskom postupku

beleznica

Kao poreski obveznik u Republici Srbiji, Vi imate obavezu da:U propisanom roku podnesete prijavu za registraciju Poreskoj upravi, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, nadležna Agencija za privredne registre. Takođe, imate obavezu da prijavite sve kasnije izmene podataka

Podnesete poresku prijavu poreskom organu na propisanom obrascu, u roku i na način uređen poreskim propisima

Podnesete dokumentaciju i pružite informacije koje zahteva poreski organ, u skladu sa poreskim propisima

Vodite propisane poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja, ukoliko Vam zakon to nalaže

U zakonskim rokovima tačno obračunavate porez, kada ste po zakonu dužni da to sami činite
Plaćate porez na način, pod uslovima i u roku propisanom zakonom


Ne ometate i ne sprečavate službena lica koja učestvuju u poreskom postupku u obavljanju zakonom utvrđene dužnosti

Copyright © 2017 CETRA