PORESKI SAVETI

     Uvek iskoristite dostupne poreske kredite

Poreski kredit je iznos za koji se umanjuje Vaša poreska obaveza. On predstavlja cifru koja direktno umanjuje iznos Vašeg poreskog zaduženja. Vrlo značajan primer poreskog kredita za Vas je kredit koji se primenjuje kod poreza na nepokretnu imovinu fizičkih lica (Kliknite za više). Ukoliko ste vlasnik stana, kuće ili zgrade Vi imate pravo da Vam se utvrđeni porez na stanu, kući ili zgradi umanji za 50% od utvrđenog poreza a najviše za 20.000 dinara. Ovo je značajno za: 1. poreske obveznike koji imaju samo jednu nepokretnost u svom vlasništvu - čime automatski stiču pravo da im poreska administracija utvrdi poreski kredit odnosno poresko umanjenje za tu nepokretnost kroz rešenje o porezu na imovinu građana;
2. za poreske obveznike koji imaju više nepokretnosti u svom vlasništvu – u kom slučaju VI kao poreski obveznik možete ostvariti najveći poreski kredit tako što ćete prijaviti svoje prebivalište u MUP-u na adresi one nepokretnosti za koju Vam je utvrđen najveći iznos poreza na imovinu od strane poreske administracije. Samim tim ostvarujete najveći popust jer ste poreski kredit od 50% dobili za nepokretnost koja ima najveću poresku osnovicu.


     Uvek vodite uredno svoju poresku evidenciju i dokumentaciju

Da biste bili sigurni kada i koji iznos poreza ste platili, čuvajte uplatnice kao dokaz o uplati Vaših poreskih obaveza. Zapamtite, uvek imate pravo da kod poreskog organa zatražite uvid u Vaše analitičke kartice koje poreski organ vodi kako bi pratio stanje Vaših poreskih zaduženja i Vaših uplata. Opšti rok zastarelosti u poreskom postupku je 5 godina, pa je to minimalan broj godina koliko biste trebali čuvati Vaše dokaze o uplati.
Uvek kada podnosite poresku prijavu ili poreski zahtev predajte dva primerka tog dokumenta poreskom organu – jedan primerak će ostati poreskom organu, a drugi primerak će Vam postupajuće lice vratiti sa prijemnim pečatom poreskog organa - kao dokaz da ste tog dana podneli poresku prijavu ili poreski zahtev.


     Poresko uverenje – vrlo česta potreba

Postoji čitav niz situacija u kojima će Vam državni organi ili druge institucije tražiti uverenje poreskog organa o plaćenom porezu. Od ostvarivanja prava na iz oblasti socijalne zaštite, preko dečijeg dodatka,od dobijanja vize do podnošenja zahteva kod banke za kredit, raznovrsni su razlozi zbog kojih Vam može biti zatraženo da priložite poresko uverenje. Da biste dobili poresko uverenje od poreskog organa, neophodno je da ste svoje poreske obaveze izmirili uredno. Tek nakon toga Vam poreski organ može izdati uverenje.
Poresko uverenje je poreski organ dužan da izda poreskom obvezniku istog dana, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva. Ovde možete proveriti da li će biti neophodno da platite administrativnu taksu za izdavanje poreskog uverenje ili ne. (poresko uverenje)Copyright © 2017 CETRA